Studia Podyplomowe “Gospodarka Nieruchomościami”


Trzy specjalności do wyboru:

 • wycena nieruchomości,
 • pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
 • zarządzanie nieruchomościami.

      


WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I GEODEZJI
75-453 Koszalin, ul. Śniadeckich 2
tel. (0-94) 34-78-515,(0-94) 34-86-757
Kierownik: dr Joanna Cymerman

tel. 660 411 392 , joanna.cymerman@wilsig.tu.koszalin.pl


UWAGA !

Rusza kolejna XIV edycja studiów podyplomowych GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 2017/2018 specjalności:
– wycena nieruchomości,
– zarządzanie nieruchomościami,
– pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.

Charakterystyka studiów:
Studia rozpoczynają się w październiku i trwają dwa semestry (zimowy i letni) do czerwca następnego roku. Realizowane są w formie zjazdów dwudniowych sobotnio-niedzielnych (w godz. 9.00-19.00):

 • wycena nieruchomości 16 zjazdów (325 godz.),
 • zarządzanie nieruchomościami 13 zjazdów (270 godz.),
 • pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 13 zjazdów (270 godz.).

Zajęcia prowadzone są przez wysoko wykwalifikowanych ekspertów, przedstawicieli świata nauki z dorobkiem naukowym w obszarze gospodarki nieruchomościami i rynku nieruchomości (autorzy monografii, podręczników, artykułów naukowych, ekspertyz), jak również reprezentantów świata praktyki z długoletnim doświadczeniem, członków krajowych i międzynarodowych organizacji zawodowych zrzeszających rzeczoznawców majątkowych, zarządców nieruchomości i pośredników w obrocie nieruchomościami (m.in.: Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, Europejskiej Rady Nieruchomości – Conseil Européen des Professions Immobilieres – CEPI).

 
Program studiów spełnia wymogi programowe zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości (Dz. U. 2014 r. poz. 826).  Rozporządzenie MIiR
 
 • Specjalność wycena nieruchomości

Studia na specjalności wycena nieruchomości mają charakter kwalifikacyjny – ich ukończenie jest ustawowo wymagalnym warunkiem do uzyskania, po odbyciu praktyki zawodowej, uprawnień zawodowych w zakresie wyceny nieruchomości i tytułu zawodowego rzeczoznawcy majątkowego. Zawód rzeczoznawcy majątkowego jest jednym z trzech zawodów w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami, uregulowanych przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.). Zainteresowanym oferujemy pomoc w odbyciu praktyki zawodowej).

 • Specjalność zarządzanie nieruchomościami

Studia na specjalności zarządzanie nieruchomościami mają charakter doskonalący. Słuchacze zdobywają wiedzę prawną, ekonomiczną, techniczną i specjalistyczną niezbędną przy wykonywaniu zawodu zarządcy nieruchomości. Program studiów spełnia minimum programowe Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości – na podstawie postanowień umowy z dnia 4 czerwca 2014 r. o współpracy między Politechniką Koszalińską i Polskim Stowarzyszeniem Zarządców Nieruchomości, absolwenci specjalności zarządzanie nieruchomościami mogą przystąpić do egzaminu na uzyskanie tytułu Zarządcy Nieruchomości Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. Egzamin przeprowadzany jest przez przedstawicieli Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości i odbywa się na Uczelni po obronie pracy dyplomowej.Absolwenci, którzy przystąpią do egzaminu i go zdadzą są wpisywani do Centralnego Rejestru Pośredników i Zarządców Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości.

Minimum programowe zarządzanie nieruchomościami

 • Specjalność pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Studia na specjalności pośrednictwo w obrocie nieruchomościami mają charakter doskonalący. Słuchacze zdobywają wiedzę prawną, ekonomiczną, techniczną i specjalistyczną niezbędną przy wykonywaniu zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami. Program studiów spełnia minimum programowe Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości – na podstawie postanowień umowy z dnia 4 czerwca 2014 r. o współpracy między Politechniką Koszalińską i Polskim Stowarzyszeniem Zarządców Nieruchomości, absolwenci specjalności pośrednictwo w obrocie nieruchomościami mogą przystąpić do egzaminu na uzyskanie tytułu Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. Egzamin przeprowadzany jest przez przedstawicieli Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości i odbywa się na Uczelni po obronie pracy dyplomowej. Absolwenci, którzy przystąpią do egzaminu i go zdadzą są wpisywani do Centralnego Rejestru Pośredników i Zarządców Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości.

Minimum programowe pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Program i efekty kształcenia dla poszczególnych specjalności:
– specjalność wycena nieruchomości (plik),
– specjalność zarządzanie nieruchomościami (plik),
– specjalność pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (plik)

Zasady naboru:

 • Rekrutacja trwa od 1 lipca do 30 września 2017 r.
 • Kandydaci winni legitymować się dyplomem ukończenia studiów wyższych.
 • Decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Wymagane dokumenty: odpis dyplomu ukończenia studiów + kserokopia, kserokopia dowodu osobistego, 2 zdjęcia o wymiarach 5,2 cm x 3,7 cm, formularz osobowy (do pobrania).

Koszt uczestnictwa:

 • Specjalność wycena nieruchomości – 3 800 zł
 • Specjalność zarządzanie nieruchomościami – 3 500 zł
 • Specjalność pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – 3 000 zł

Istnieje możliwość wnoszenia opłaty w ratach – w dwóch ratach za pierwszy semestr i w trzech ratach za drugi semestr.

Warunki zaliczenia:

 • obowiązkowa obecność na zajęciach,
 • 2 testy semestralne,
 • egzamin dyplomowy – obrona pracy dyplomowej.


Szanowni Państwo!

            Uroczysta inauguracja XIV. edycji studiów podyplomowych Gospodarka Nieruchomościami 2017/2018 odbędzie się w dniu 21 października 2017 r. o godz. 9.00 w sali 209E (blok E, I. piętro) Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji Politechniki Koszalińskiej, ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin.

Zajęcia dydaktyczne w I. semestrze odbywają się wspólnie dla trzech specjalności (wycena nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami) w sali 209E, w godz. 9.00-19.00 w poniższych terminach:

Zjazd Semestr I. Liczba godzin
I. 21-22 października 2017 r. 20 godz.
II. 4-5 listopada 2017 r. 20 godz.
III. 18-19 listopada 2017 r. 20 godz.
IV. 25-26 listopada 2017 r. 20 godz.
V. 2-3 grudnia 2017 r. 20 godz.
VI. 16-17 grudnia 2017 r. 20 godz.
VII. 13-14 stycznia 2018 r. 20 godz.
VIII. 27-28 stycznia 2018 r.

(w tym 28.01.2018. test zaliczeniowy po I. semestrze)

20 godz.

 

Opłaty semestralne należy wnosić:

 • za I. semestr do 31 października 2017 r.
 • za II. semestr do 5 lutego 2018 r.

Numery kont indywidualnych (przypisanych do każdego słuchacza), na które należy wpłacać opłaty za studia należy samodzielnie wygenerować systemie USOSweb na stronie internetowej usosweb.tu.koszalin.pl, po wcześniejszym podpisaniu umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne w Politechnice Koszalińskiej na studiach podyplomowych – formularz umowy do pobrania na stronie usosweb.tu.koszalin.pl w zakładce umowy (wydrukowana umowę w dwóch egzemplarzach należy dostarczyć do dziekanatu studiów niestacjonarnych (pok. 115c), do Pani Magdaleny Grzelak.

 

Z poważaniem

Kierownik Studiów Podyplomowych

dr Joanna Cymerman

 


UWAGA!

Słuchacze rozpoczynającej się XI. edycji studiów podyplomowych zobowiązani są na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.), Uchwały Senatu nr 18/2013 z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie określenia zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne w Politechnice Koszalińskiej oraz Zarządzenia Rektora nr 10/2013 z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia nowych wzorów umów o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne zawieranych przez Politechnikę Koszalińską, do złożenia w dziekanacie (pok. 109C), wypełnionej w dwóch egzemplarzach umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne. Formularz umowy do pobrania na stronie Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji (wilsig.tu.koszalin.pl) w zakładce na górnym pasku USOS.

 


OGŁOSZENIA:

2017-08-07

SZANOWNI PAŃSTWO ! 
Informujemy, że są gotowe do odbioru dyplomy ukończenia studiów podyplomowych edycji 2016/2017. 
Miejsce odbioru: ul. Śniadeckich 2, budynek A, pok. 18. Dyplomy można odbierać w poniedziałki i piątki, w godz. 10.00-14.00.
Przed odbiorem dyplomu, uprzejmie prosimy o:  - rozliczenie się w dziekanacie (odbiór świadectwa ukończenia studiów i indeksu).

2017-05-25

UWAGA!
Słuchacze specjalności pośrednictwo i zarządzanie nieruchomościami.
W materiałach do pobrania zamieszczono dokumenty niezbędne do ubiegania się o nadanie Licencji Pośrednika/Zarządcy Nieruchomości Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości:
– wniosek o nadanie licencji oraz
– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez PFRN.
Proszę wydrukować, wypełnić dokumenty i dostarczyć do Dziekanatu (pok. 109c) lub kierownika Studiów.

2017-05-24

UWAGA!
Słuchacze specjalności pośrednictwo i wycena nieruchomości proszeni są o pobranie materiałów na
najbliższy zjazd 27-28 marca

2017-04-27

UWAGA!
Słuchacze specjalności pośrednictwo w obrocie nieruchomościami proszeni są o
przyniesienie na najbliższe zajęcia 29-30 kwietnia 2017r. materiałów
zamieszczonych w dokumentach do pobrania.

2017-04-05

UWAGA!
Szanowni Państwo,
Uprzejmie proszę o pobranie materiałów dydaktycznych na najbliższy zjazd
08-09.04.2017. Ponadto proszę o zaopatrzenie się w kalkulatory na zajęcia
ćwiczeniowe.
Kierownik Studiów Podyplomowych
dr Joanna Cymerman

2017-01-26

Szanowni Państwo w materiałach do pobrania zamieszczono teksty dziewięciu ustaw (jeden plik: 20170126_aktyprawne.zip)
- proszę przynieść je na najbliższe zajęcia w dniach 28-29 stycznia.

UWAGA!

Szanowni Państwo, w materiałach do pobrania zamieszczono tematy prac dyplomowych
dla specjalności oraz wzór strony tytułowej pracy dyplomowej.


UWAGA!
Słuchacze specjalności zarządzanie nieruchomościami i pośrednictwo w obrocie

nieruchomościami proszeni są o pobranie umieszczonych materiałach dla słuchaczy:
– wniosku o nadanie licencji zarządcy nieruchomości/pośrednika w obrocie
nieruchomościami PFRN,
– oświadczenia o wyrażeniu zgody na umieszczenie  danych w Centralnym Rejestrze
Pośredników w Obrocie Nieruchomościami i Zarządców Nieruchomości PFRN.
Oba dokumenty należy wypełnić, wydrukować, podpisać i dostarczyć na najbliższe
zajęcia kierownikowi studiów dr. Joannie Cymerman.

UWAGA!
Słuchacze specjalności wycena nieruchomości, zajęcia na najbliższym VII.
zjeździe odbędą się tylko w sobotę 4 czerwca.
 

UWAGA!
W materiałach do pobrania zamieszczono wzór strony tytułowej pracy dyplomowej
oraz oświadczenia o samodzielnym napisaniu pracy, które należy podpisać i
umieścić w pracy po stronie tytułowej.

UWAGA!
Słuchacze specjalności pośrednictwo w obrocie nieruchomościami proszeni są o
zabranie na najbliższe zajęcia w dniach 7-8 maja 2016 r. materiałów przekazanych
przez Panią mgr inż. Danutę Nalazek (dotyczy materiałów przekazanych na zajęcia
9-10 kwietnia i nowych umieszczonych na stronie).

UWAGA!!!
Słuchacze specjalności wycena nieruchomości proszeniu są o przyniesienie na najbliższe zajęcia12 marca 2016 r. materiałów zamieszczonych w materiałach do pobrania

UWAGA!
Słuchacze specjalności wycena nieruchomości i pośrednictwo w obrocie
nieruchomościami proszeni są o pobranie i przyniesienie na zajęcia w dniach 9-10
kwietnia materiałów zamieszczonych na stronie.