Skaner laserowy

Firma Laser-3D Jacek Krawiec z Krakowa, dostarczyła dla Katedry Geodezji naziemny skaner laserowy Z+F IMAGER 5016 z kamerą termalną. Zakup został sfinansowany z grantu nr IA/SP/0017/2019 Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „ Wykorzystanie techniki naziemnego skaningu laserowego do badań stanu technicznego obiektów budowlanych”, którego kierownikiem jest dr inż. Czesław Suchocki.

Studenci GiK w Obserwatorium Astrogeodynamicznym w Borówcu

Studenci studiów drugiego stopnia naszego kierunku czynnie uczestniczyli w satelitarnych pomiarach laserowych (Satellite Laser Ranging – SLR) w Obserwatorium Astrogeodynamicznym, Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk w Borówcu. Wykonywali obserwacji do tzw. śmieci kosmicznych oraz satelitów takich jak: LAGEOS, AJISAI, ETALON, SENTINEL, LARES, LARETS, ERS, TOPEX/POSEIDON, GLONASS. Szczegółowe informacje na temat Obserwatorium w Borówcu...

Grant z NCN

Narodowe Centrum Nauki przyznało grant badawczy pracownikowi Katedry Geodezji dr. inż. Marcinowi Jagoda na realizację działania naukowego pt. „Wyznaczanie lokalnych współczynników pływowych h2, l2 dla wybranych stacji obserwacyjnych na podstawie satelitarnych pomiarów laserowych”.

Konkurs na najlepsze prace dyplomowe 2018/2019

W 12 edycji konkursu, organizowanego przez Zarząd Oddziału Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w Koszalinie oraz Zachodniopomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Szczecinie wspólnie z Wydziałem Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji PK, Sąd Konkursowy postanowił nagrodzić siedem prac dyplomowych studentów Geodezji. Nagroda III st inż. Kamila Zajęcka,inż. Damian Mosiądz promotor, dr inż. Krzysztof...

Topografia terenu północno zachodniej Polski – przewodnik

Topografia terenu północno zachodniej Polski jest ukształtowana w dużej mierze przez ostatnie zlodowacenie, które miało miejsce około 20 000 lat temu. Serdecznie zapraszamy do aktywnego zwiedzania naszego kraju z uwzględnieniem działalności lądolodu z przewodnikiem, którego współautorem jest jeden z pracowników Katedry Geodezji.

Sesja pomiarowa

Studenci studiów II stopnia kierunku Geodezji i Kartografii w ramach przedmiotu Fotogrametria Cyfrowa i Teledetekcja uczestniczyli w pomiarach skanerem laserowym oraz pozyskiwali dane multispektralne z drona, które przetworzą w trakcie semestru. Składamy serdeczne podziękowanie firmie Pro-Scan Łukasz Dominiak za użyczenie skanera oraz wsparcie dla studentów.

Staż naukowy

Pracownik Katedry Geoinformatyki Tomasz Kogut odbył staż naukowy w Instytucie Fotogrametrii i Teledetekcji w Uniwersytecie Technicznym w Monachiumhttp://www.pf.bgu.tum.de/sta.html
Upraszamy o bieżące monitorowanie zmian zamieszczanych na planie !

Kierunek Geodezja i Kartografia


specjalność: Geodezja Gospodarcza
Studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne)
I stopnia (inżynierskie) i II stopnia (magisterskie)
 
Kierunek Geodezja i Kartografia jest jednostką organizacyjną powstałą na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Został powołany jako samodzielna jednostka, zgodnie z Uchwałą Senatu z dnia 25. 06 2002 r. od 01.10.2002r.
Po ukończeniu  kierunku Geodezja i Kartografia absolwent uzyska niezbędną wiedzę dotyczącą metod pomiarów geodezyjnych i procedur opracowania ich wyników. Zdobędzie wiadomości i umiejętności w zakresie współczesnych technologii pomiarowych i obliczeń związanych z pracami geodezyjnymi, tj. pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, wykonania map, obsługi geodezyjnej inwestycji przemysłowych, komunalnych i tras (drogi, drogi wodne, koleje i ulice).
Pozna funkcjonowanie istniejących systemów informacyjnych (SIP), sposoby poznawania i przetwarzania danych niezbędnych w procesach wyceny nieruchomości w zakresie techniki i technologii ustalania wartości nieruchomości gruntowych, budowlanych i innych typów.
Absolwent uzyska przygotowanie do prac związanych z przekształceniem ewidencji gruntów i budynków w kataster nieruchomości oraz jego prowadzenia. Pozna prawo geodezyjne i budowlane oraz zasady gospodarki nieruchomościami. Może podjąć prace w wykonawstwie geodezyjnym i administracji.
 
Katedra Geodezji
Katedra Geoinformatyki
Zespół Gospodarki Nieruchomościami i Katastru Nieruchomości

Geodezja

  •   +48 94 348 67 52
  •  pokój 212-9 budynek E
  •  katedra.geodezji@tu.koszalin.pl

Geoinformatyka

  •   +48 94 348 67 19
  •  pokój 301-1 budynek I
  •  anna.zalewska@tu.koszalin.pl

Nieruchomości

  •   +48 94 348 67 19
  •  pokój 301-1 budynek I
  •  anna.zalewska@tu.koszalin.pl