Katedra Geoinformatyki powstała 1 października 2010 r. na mocy zarządzenia Rektora PK nr 39/2010 z dnia 16 sierpnia 2010r. w wyniku podziału Katedry Geodezji Gospodarczej na Katedrę Geoinformatyki oraz Katedrę Geodezji.

Organizatorem Katedry i jej pierwszym kierownikiem został Śp. dr hab. inż. Wiesław Wolniewicz, prof. PK, który rozwinął prace naukowe z zakresu geoinformatyki, fotogrametrii i teledetekcji.

Z inicjatywy profesora W. Wolniewicza w Katedrze utworzono Laboratorium Geoinformatyki wyposażone w sprzęt i specjalistyczne oprogramowanie do prowadzenia badań z zakresu geoinformatyki. W wyniku realizacji grantu aparaturowego i dodatkowych inwestycji utworzono kolejne nowoczesne Laboratoria Fotogrametrii i Teledetekcji. Laboratoria wyposażone są w wysokiej klasy aparaty fotograficzne, kamerę termowizyjną FLIR SC660, stacje fotogrametryczne Dephos umożliwiające obserwacje 3D oraz oprogramowanie ArcGIS, Erdas Imagine, Leica Photogrammetry Suite i Envi.

Nawiązano również współpracę z Uniwersytetem w Neubrandenburgu, w ramach której odbył się w lipcu 2010, po raz pierwszy, dwutygodniowy wyjazd studentów drugiego roku studiów dziennych kierunku geodezja i kartografia.

W grudniu 2010 r., z inicjatywy dr Joanny Cymerman, zarządzeniem Rektora PK nr 65/2010 z 3 grudnia 2010r. powołano do życia Zespół Badawczo-Dydaktyczny Gospodarki Nieruchomościami i Katastru Nieruchomości, który zajmuje się problematyką gospodarki nieruchomościami i wyceny nieruchomości.

Od 15 lutego 2011r. Kierownikiem Katedry został dr hab. inż. Aleksander Zarnowski, prof. PK.

Katedra prowadzi kursy: na kierunku Geodezji i Kartografii studia I stopnia – Technologie Informacyjne, Informatyka w Geodezji, Fotogrametrię i Teledetekcję, Systemy Informacji Przestrzennej, Prawo Geodezyjne i Budowlane, Gospodarkę Nieruchomościami, Planowanie Przestrzenne, Kataster Nieruchomości, Teoria i Technika Wyceny Nieruchomości; na studiach II stopnia – Techniki Pozyskiwania Danych Obrazowych, Cyfrowe Przetwarzanie Obrazu, Fotogrametria Cyfrowa i Teledetekcja, Fotogrametrię Inżynieryjną, GIS-Działy Wybrane, Gospodarkę Nieruchomościami, oraz Seminaria Dyplomowe; na kierunku Inżynieria Środowiska studia I stopnia – Systemy Informacji Przestrzennej, Geodezja i Fotogrametria; na kierunki Ochrona Środowiska studia I stopnia – Podstawy Geoinformatyki, Podstawy i Modelowanie SIP oraz Fotogrametrię i Teledetekcję.

Obecnie prowadzone są kompleksowe badania naukowe z wykorzystaniem najnowszych technologii i sprzętu w zakresach geoinformatyki i ochrony środowiska, katastru, gospodarki nieruchomościami, fotogrametrii i teledetekcji.

Istotnym elementem tej międzynarodowej współpracy jest zatrudnienie profesora Uniwersytetu – Wolfganga Kresse w Katedrze i jego czynny udział w procesie naukowo-dydaktycznym Katedry, wyrażającym się prowadzeniem zajęć w języku angielskim z przedmiotu „Cyfrowe Przetwarzanie Obrazów”.

W chwili obecnej tworzone jest Laboratorium Fotogrametrii Inżynieryjnej.


Strona główna