Studia Podyplomowe „Gospodarka Nieruchomościami”


Trzy specjalności do wyboru:

 • wycena nieruchomości,

 • pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,

 • zarządzanie nieruchomościami.

   


WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I GEODEZJI
75-453 Koszalin, ul. Śniadeckich 2
tel. (0-94) 34-78-515,(0-94) 34-86-757
Kierownik: dr Joanna Cymerman  tel. 660 411 392 , joanna.cymerman@wilsig.tu.koszalin.pl


UWAGA !

Rusza kolejna XVI edycja studiów podyplomowych GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 2019/2020 specjalności:
– wycena nieruchomości,
– zarządzanie nieruchomościami,
– pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.

Charakterystyka studiów:
Studia rozpoczynają się w październiku i trwają dwa semestry (zimowy i letni) do czerwca następnego roku. Realizowane są w formie zjazdów dwudniowych sobotnio-niedzielnych (w godz. 9.00-19.00):

 • wycena nieruchomości 16 zjazdów (325 godz.),
 • zarządzanie nieruchomościami 13 zjazdów (270 godz.),
 • pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 13 zjazdów (270 godz.).

Zajęcia prowadzone są przez wysoko wykwalifikowanych ekspertów, przedstawicieli świata nauki z dorobkiem naukowym w obszarze gospodarki nieruchomościami i rynku nieruchomości (autorzy monografii, podręczników, artykułów naukowych, ekspertyz), jak również reprezentantów świata praktyki z długoletnim doświadczeniem, członków krajowych i międzynarodowych organizacji zawodowych zrzeszających rzeczoznawców majątkowych, zarządców nieruchomości i pośredników w obrocie nieruchomościami (m.in.: Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, Europejskiej Rady Nieruchomości – Conseil Européen des Professions Immobilieres – CEPI).

 
Program studiów spełnia wymogi programowe zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości (Dz. U. 2014 r. poz. 826).  Rozporządzenie MIiR
 
 • Specjalność wycena nieruchomości

Studia na specjalności wycena nieruchomości mają charakter kwalifikacyjny – ich ukończenie jest ustawowo wymagalnym warunkiem do uzyskania, po odbyciu praktyki zawodowej, uprawnień zawodowych w zakresie wyceny nieruchomości i tytułu zawodowego rzeczoznawcy majątkowego. Zawód rzeczoznawcy majątkowego jest jednym z trzech zawodów w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami, uregulowanych przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.). Zainteresowanym oferujemy pomoc w odbyciu praktyki zawodowej).

 • Specjalność zarządzanie nieruchomościami

Studia na specjalności zarządzanie nieruchomościami mają charakter doskonalący. Słuchacze zdobywają wiedzę prawną, ekonomiczną, techniczną i specjalistyczną niezbędną przy wykonywaniu zawodu zarządcy nieruchomości. Program studiów spełnia minimum programowe Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości – na podstawie postanowień umowy z dnia 4 czerwca 2014 r. o współpracy między Politechniką Koszalińską i Polskim Stowarzyszeniem Zarządców Nieruchomości, absolwenci specjalności zarządzanie nieruchomościami mogą przystąpić do egzaminu na uzyskanie tytułu Zarządcy Nieruchomości Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. Egzamin przeprowadzany jest przez przedstawicieli Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości i odbywa się na Uczelni po obronie pracy dyplomowej. Absolwenci, którzy przystąpią do egzaminu i go zdadzą są wpisywani do Centralnego Rejestru Pośredników i Zarządców Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości.

Minimum programowe zarządzanie nieruchomościami

 • Specjalność pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Studia na specjalności pośrednictwo w obrocie nieruchomościami mają charakter doskonalący. Słuchacze zdobywają wiedzę prawną, ekonomiczną, techniczną i specjalistyczną niezbędną przy wykonywaniu zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami. Program studiów spełnia minimum programowe Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości – na podstawie postanowień umowy z dnia 4 czerwca 2014 r. o współpracy między Politechniką Koszalińską i Polskim Stowarzyszeniem Zarządców Nieruchomości, absolwenci specjalności pośrednictwo w obrocie nieruchomościami mogą przystąpić do egzaminu na uzyskanie tytułu Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. Egzamin przeprowadzany jest przez przedstawicieli Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości i odbywa się na Uczelni po obronie pracy dyplomowej. Absolwenci, którzy przystąpią do egzaminu i go zdadzą są wpisywani do Centralnego Rejestru Pośredników i Zarządców Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości.

Minimum programowe pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Program i efekty kształcenia dla poszczególnych specjalności:
– specjalność wycena nieruchomości (plik),
– specjalność zarządzanie nieruchomościami (plik),
– specjalność pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (plik)

Zasady naboru:

 • Rekrutacja trwa od 1 lipca do 30 września 2019 r.
 • Kandydaci winni legitymować się dyplomem ukończenia studiów wyższych.
 • Decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Wymagane dokumenty: odpis dyplomu ukończenia studiów + kserokopia, 2 zdjęcia o wymiarach 5,2 cm x 3,7 cm, formularz osobowy (do pobrania),  podanie na studia (do pobrania)

Koszt uczestnictwa:

 • Specjalność wycena nieruchomości – 3 800 zł
 • Specjalność zarządzanie nieruchomościami – 3 500 zł
 • Specjalność pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – 3 000 zł

Istnieje możliwość wnoszenia opłaty w ratach – w dwóch ratach za pierwszy semestr i w trzech ratach za drugi semestr.

Warunki zaliczenia:

 • obowiązkowa obecność na zajęciach,
 • 2 testy semestralne,
 • egzamin dyplomowy – obrona pracy dyplomowej.

Szanowni Państwo!

            Uroczysta inauguracja XVI edycji studiów podyplomowych Gospodarka Nieruchomościami 2019/2020 odbędzie się w dniu 26 października 2019 r. o godz. 9.00 w sali 209E (blok E, I. piętro) Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji Politechniki Koszalińskiej, ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin.

Zajęcia w semestrze zimowym odbywają się według poniższego harmonogramu:

Sala 209E

Zjazd Semestr I. Liczba godzin
I. 26-27 październik 2019r. 20 godz.
II. 16-17 listopad 2019r. 20 godz.
III. 23-24 listopad 2019r. 20 godz.
IV. 07-08 grudnia 2019r. 20 godz.
V. 21-22 grudnia 2019r. 20 godz.
VI. 11-12 styczeń 2020r. 20 godz.
VII. 25-26 stycznia 2020r. 20 godz.
VIII. 01-02 luty 2020r. 20 godz.

 
Opłaty semestralne należy wnosić:

 • za I. semestr do 26 października 2019 r.
 • za II. semestr do 5 lutego 2020 r.

Numery kont indywidualnych (przypisanych do każdego słuchacza), na które należy wpłacać opłaty za studia należy samodzielnie wygenerować systemie USOSweb na stronie internetowej usosweb.tu.koszalin.pl, po wcześniejszym podpisaniu umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne w Politechnice Koszalińskiej na studiach podyplomowych – formularz umowy do pobrania na stronie usosweb.tu.koszalin.pl w zakładce umowy (wydrukowana umowę w dwóch egzemplarzach należy dostarczyć do dziekanatu studiów niestacjonarnych (pok. 115c), do Pani Magdaleny Grzelak.

 

Z poważaniem

Kierownik Studiów Podyplomowych

dr Joanna Cymerman


OGŁOSZENIA:

Słuchacze rozpoczynającej się XI. edycji studiów podyplomowych zobowiązani są na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.), Uchwały Senatu nr 18/2013 z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie określenia zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne w Politechnice Koszalińskiej oraz Zarządzenia Rektora nr 10/2013 z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia nowych wzorów umów o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne zawieranych przez Politechnikę Koszalińską, do złożenia w dziekanacie (pok. 109C), wypełnionej w dwóch egzemplarzach umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne. Formularz umowy do pobrania na stronie Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji (wilsig.tu.koszalin.pl) w zakładce na górnym pasku USOS.

2019-03-18

 
Słuchacze specjalności wycena nieruchomości proszeni są o przyniesienia na najbliższe zajęcia - zjazd 23-24 kwietnia 2019r. materiałów zamieszczonych na stronie oraz kalkulatorów.

2019-01-22

 
Szanowni Państwo, w materiałach do pobrania zostały zamieszczone teksty ustaw przekazane przez wykładowcę na najbliższe zajęcia w dniach 26-27 stycznia 2019r. - proszę zabrać je na zajęcia.

2018-11-14

 
Szanowni państwo, w materiałach do pobrania zostały umieszczone akty prawne przekazane przez wykładowce na najbliższe zajęcia w dniach 17-18 listopada 2018r. Proszę przynieść je ze sobą na zajęcia.

2018-06-18

 

Słuchacze specjalności Wycena Nieruchomości proszeni są o pilne dostarczenie do dziekanatu indeksów i kart zaliczeniowych.

 

2017-12-14

 
Szanowni Państwo, w materiałach do pobrania zamieszczono teksty aktów prawnych przesłane przez mec. dr Hejbudzkiego na najbliższe zajęcia w dniach 16-17 grudnia 2017r. W imieniu wykładowcy, prosimy o zabranie na zajęcia, zarówno tych aktów prawnych, jak i przesłanych na poprzednie zajęcia (2-3 grudnia 2017r.).
Jednocześnie informujemy, że zajęcia w dniach 16-17 grudnia rozpoczną się o godz. 8:30.

2017-11-27

Szanowni Państwo!
W materiałach do pobrania zostały zamieszczone materiały na kolejny zjazd 2-3 grudnia - w imieniu prowadzącego, proszę o przyniesienie ich na najbliższe zajęcia.

2017-08-07

SZANOWNI PAŃSTWO !
Informujemy, że są gotowe do odbioru dyplomy ukończenia studiów podyplomowych edycji 2016/2017. 
Miejsce odbioru: ul. Śniadeckich 2, budynek A, pok. 18. Dyplomy można odbierać w poniedziałki i piątki, w godz. 10.00-14.00.
Przed odbiorem dyplomu, uprzejmie prosimy o: - rozliczenie się w dziekanacie (odbiór świadectwa ukończenia studiów i indeksu).

2017-05-25

Słuchacze specjalności pośrednictwo i zarządzanie nieruchomościami.
W materiałach do pobrania zamieszczono dokumenty niezbędne do ubiegania się o nadanie Licencji Pośrednika/Zarządcy Nieruchomości
Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości:
- wniosek o nadanie licencji oraz
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez PFRN.
Proszę wydrukować, wypełnić dokumenty i dostarczyć do Dziekanatu (pok. 109c) lub do kierownika Studiów.

2017-05-24

 
Słuchacze specjalności pośrednictwo i wycena nieruchomości proszeni są o pobranie materiałów na
najbliższy zjazd 27-28 marca

2017-04-27

Słuchacze specjalności pośrednictwo w obrocie nieruchomościami proszeni są o przyniesienie na najbliższe 
zajęcia 29-30 kwietnia 2017r. materiałów zamieszczonych w dokumentach do pobrania.

2017-04-05

Szanowni Państwo,
Uprzejmie proszę o pobranie materiałów dydaktycznych na najbliższy zjazd 08-09.04.2017. 
Ponadto proszę o zaopatrzenie się w kalkulatory na zajęcia ćwiczeniowe.
Kierownik Studiów Podyplomowych
dr Joanna Cymerman

2017-01-26

Szanowni Państwo w materiałach do pobrania zamieszczono teksty dziewięciu ustaw (jeden plik: 20170126_aktyprawne.zip)
- proszę przynieść je na najbliższe zajęcia w dniach 28-29 stycznia.
Szanowni Państwo, w materiałach do pobrania zamieszczono tematy prac dyplomowych
dla specjalności oraz wzór strony tytułowej pracy dyplomowej.
Słuchacze specjalności zarządzanie nieruchomościami i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami proszeni są o pobranie 
umieszczonych materiałach dla słuchaczy:
- wniosku o nadanie licencji zarządcy nieruchomości/pośrednika w obrocie nieruchomościami PFRN,
- oświadczenia o wyrażeniu zgody na umieszczenie  danych w Centralnym Rejestrze
Pośredników w Obrocie Nieruchomościami i Zarządców Nieruchomości PFRN.
Oba dokumenty należy wypełnić, wydrukować, podpisać i dostarczyć na najbliższe zajęcia kierownikowi studiów 
dr Joannie Cymerman.
Słuchacze specjalności wycena nieruchomości, zajęcia na najbliższym VII. zjeździe odbędą się tylko w sobotę 4 czerwca.
W materiałach do pobrania zamieszczono wzór strony tytułowej pracy dyplomowej oraz oświadczenia o samodzielnym napisaniu 
pracy, które należy podpisać i umieścić w pracy po stronie tytułowej.
Słuchacze specjalności pośrednictwo w obrocie nieruchomościami proszeni są o zabranie na najbliższe zajęcia w dniach 
7-8 maja 2016 r. materiałów przekazanych przez Panią mgr inż. Danutę Nalazek (dotyczy materiałów przekazanych na zajęcia 
9-10 kwietnia i nowych umieszczonych na stronie).
Słuchacze specjalności wycena nieruchomości proszeniu są o przyniesienie na najbliższe zajęcia12 marca 2016 r. 
materiałów zamieszczonych w materiałach do pobrania.
Słuchacze specjalności wycena nieruchomości i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami proszeni są o pobranie 
i przyniesienie na zajęcia w dniach 9-10 kwietnia materiałów zamieszczonych na stronie.